Eğitim
Giriş Tarihi : 07-02-2020 13:51   Güncelleme : 07-02-2020 13:51

MEB bursluluk sınavı başvurusu nasıl yapılır

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ihtiyacı olan öğrencilere verilen başarı bursunun ne zaman yapılacağı ve nasıl yapılacağı merak edildi

MEB bursluluk sınavı başvurusu nasıl yapılır

İOKBS ve PYBS olarak bilinen ve 5-17 Şubat 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan bursluluk sınav başvurusunun E-Okul üzerinden tamamlanacağı açıklandı. Başvuru şartlarını taşımayan öğrenciler için ise sınavı kazansalar bile burs almaya hak kazanamadığı sınav için sonuçlar 3 Temmuz 2020 tarihinde yayımlanacağı belirtildi. Açık Öğretim Lisesi, Meslekî Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri ise bursluluk sınavı başvurusunda bulunamayacağı belirtildi. Aynı zamanda aile geliri Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği rakamın üstünde olan öğrencilerin başvurusunun da kabul görmeyeceği kaydedildi. Peki, MEB bursluluk sınavı başvurusu nasıl yapılır? 

Bursluluk Sınavı Başvurusu Nasıl Yapılır?

MEB tarafından verilen bursluluk sınavı başvurusu E-Okul üzerinden 5-17 Şubat 2020 tarihinde gerçekleştirileceği açıklandı. Öğrenci velileri, çocuğunun başvuru şartlarını karşılaması hâlinde, öğrencinin eğitim gördüğü okul yönetimine sınav başvurusunu yapabileceği belirtildi. Aynı zamanda öğrenci velisinin, “EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösterir Beyanname” ve eklerini, okul müdürlüğüne teslim etmesi ve başvurunun yapılmasını sağlayacağı kaydedildi. Sınav başvurusu ise elektronik ortamda okul müdürlüğü tarafından yapılacağı belirlendi. Başvurunun yapıldığına dair okul yönetimi tarafından onaylanması ve veli tarafından imzalanan başvuru belgesinin sınav bitimine kadar saklanması gerektiği vurgulandı.


Bursluluk Sınavı Başvuru Şartları Nelerdir? 

Bursluluk sınavı başvurusu için belirli şartları sağlamak önem arz edeceği açıklandı. O şartlar arasında gelir durumu ve öğrenim görülen sınıf durumu da verilen bilgiler arasında yer alacağı belirtildi.  

Bursluluk sınavı başvuru şartları ise şöyle:

a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5’inci, 6’ncı, 7’nci ve8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9’uncu, 10’uncu ve 11’inci sınıflarında öğrenci olmak,

ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/ cezası almamış olmak,

d. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2019 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2020 Mali Yılı için tespit edilen 14.640,00 (ondörtbinaltıyüzkırk)TL’yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2019 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.

Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler hariç, ailenin fert başına düşen geliri bu rakamı geçen öğrencilerin İOKBS başvuruları, kontenjan durumlarına bakılmaksızın kabul edilmeyecektir.

Kontenjan Dağılımı:

1) Her yıl tespit edilen parasız yatılılık veya bursluluk kontenjanlarının;

a) %10’u “Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler”e,

b) %5’i Bakanlığa bağlı resmî okul veya kurumlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışan, emekli olan veya vefat eden öğretmenlerin öğrenci olan çocuklarına,

c) %5’i ailesinin oturduğu yerleşim biriminde ortaokul, özel eğitim ortaokulu veya imam-hatip ortaokulu bulunmayan öğrencilere,

ç) %80’i (a), (b) ve (c) bentleri dışında kalan öğrencilere ayrılır.

Başvurunun Geçersiz Sayılmaması Neler Yapılmamalıdır?

Öğrencinin;

a. Elektronik ortamdaki bilgilerinde eksiklik, hata veya çelişki varsa,

b. Okul müdürlüğü, elektronik ortamda başvurusunu onaylamamışsa,

c. Başvurusu için gerekli bilgi ve belgeler eksiksiz olarak okul müdürlüğüne teslim edilmemişse,

ç. Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gördüğü hâlde, denkliği usulüne uygun düzenlenmemişse başvurusu geçersiz sayılır.
Fotoğraflı sınav giriş belgesi 10 Nisan 2020 tarihinden itibaren elektronik ortamdan okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühür ve imza ile onaylandıktan sonra öğrenciye/öğrenci velisine teslim edilecektir.