Kurban Kesme İle İlgili Çeşitli Meselelerin Soruları Ve Cevapları

Bir kimsenin ev satın almak amacıyla biriktirdiği paradan kurban kesmesi gerekir mi?, Kurban kesmek yerine bedelinin bir fakire veya bir hayır kurumuna verilmesi caiz midir? Gebe olan hayvanın kurban edilmesinde bir sakınca var mıdır? Kurban kesmekle ilgili tüm soruların cevapları...

Gündem 30.07.2020, 13:00 30.07.2020, 13:00
178
Kurban Kesme İle İlgili Çeşitli Meselelerin Soruları Ve Cevapları
Haberkolay.net – Kurban Bayramının gelmesiyle birlikte kurban kesmekle ilgili sorular ve cevapları yazımızda... Kurban Kesme İle İlgili Çeşitli Meselelerin Soruları Ve Cevapları SORU: Bağ, bahçe ve tarla gibi şeylerin gelirleri mi, yoksa kendileri mi kurban nisabına girer? CEVAP: Ağırlıklı olan görüşe göre bunların gelirleri, diğer bir görüşe göre de kendileri kurban nisabına girer. SORU: Bir kimsenin ev satın almak amacıyla biriktirdiği paradan kurban kesmesi gerekir mi? CEVAP: Evet, bir kimsenin ev satın almak amacıyla biriktirdiği paradan, sahih olan görüşe göre, kurban kesmesi gerekir. SORU: Bir kimsenin vadesi dolmamış alacağı olsa ve nisap miktarı kadar başka malı da bulunmasa kurban kesmesi için borçlanması gerekir mi? CEVAP: Hayır, bu durumda kurban satın almak için borçlanmak, gerekmediği gibi sonradan alacağını elde etmekle kurban bedelini tasadduk etmesi de gerekmez. SORU: Bir hanımın nisap miktarı kadar altını olup, başka malı olmazsa kurban kesmesi gerekir mi? CEVAP: Evet, bir hanımın takı olsun olmasın, nisap miktarı kadar altını varsa başka malı olmasa bile kurban kesmesi gerekir. SORU: Kurban kesmekle yükümlü kimse kurbanını hanımı namına kesebilir mi? CEVAP: Hayır, kendi kurbanını hanımı adına kesemez. Çünkü kurban kesmek kendisine vacip olmuştur. Ancak kendi kurbanının yanı sıra isterse hanımı adına da kurban kesebilir. SORU: Kurban kesmek yerine bedelinin bir fakire veya bir hayır kurumuna verilmesi caiz midir? CEVAP: Hayır, kurban kesmek yerine, bedelinin bir fakire veya bir hayır kurumuna verilmesi caiz değildir. Çünkü kurban kesme yükümlülüğünün kalkması ancak, Allah rızası için kanın akıtılmış olması ile gerçekleşir. SORU: Kurban fiilen(Kurban, bayramın üçüncü günü güneş batmadan önce fiilen vacip olur.) vacip olduktan sonra malın yok olmasıyla kurban kesme yükümlülüğü kalkar mı? CEVAP: Hayır, böyle bir durumda kurban kesme yükümlülüğü kalkmaz(Zira, kurbanın vacip olması kudret-i mumekkine iledir. Fakat malın yok olmasıyla zekât yükümlülüğü kalkar. Çünkü zekâtın farz olması kudret-i müyessere iledir. Bu hususta fıtır sadakası ile hac kurban gibidir.). SORU: Kurban kesildikten sonra tamamıyla telef (yok) olsa kurban yükümlülüğü kalkar mı? CEVAP: Evet, bu durumda kurban kesme yükümlülüğü kalkar. SORU: Evin veya arabanın lüks durumu kurban nisabına girer mi? CEVAP: Hayır, asli ihtiyaçtan olduğu için evin veya arabanın lüks durumu kurban nisabına girmez. Fakat Müslümanın her zaman lüks ve israftan kaçınması gerekir. SORU: Bir kişinin izin almaksızın hanımı veya büyük oğlu namına kurban kesmesi caiz midir? CEVAP: Hayır, bu durumda hanımı veya büyük oğlu namına kurban kesmesi caiz değildir. Yalnız İmam Ebu Yusuf'a göre kişinin, hanımı ve idaresinde bulunan büyük oğlu namına kurban kesmesi istihsanen caizdir. SORU: Bir kimse izin almaksızın arkadaşının satın aldığı kurbanını keserse sahibi nâmına geçerli olur mu? CEVAP: Evet, sahibi namına geçerli olur. SORU: İki kişi yanlışlıkla karıştırarak birbirinin kurbanlarını keserler ise kurbanları geçerli olur mu? CEVAP: Evet, her ikisinin kurbanı geçerli olur. Böylece her biri kesilmiş şekliyle kendi kurbanını alır. SORU: Zengin olan bir kimse birden fazla koyun kurban etse hepsi vacip kurban yerine mi geçer? CEVAP: Hayır, bu durumda bir tanesi vacip yerine geçer, diğerleri nafile kurban olur. SORU: Zengin bir kimse kendisi için bir sığır kurban etse yedide biri mi yoksa tümü mü vacip kurban olur? CEVAP: Bu durumda sığırın tümü vacip kurban olur. SORU: Zengin bir kimse Kurban Bayramı'nda on tane kurban kesmeyi adarsa hepsini kesmesi gerekir mi? CEVAP: Evet, sahih olan görüşe göre adanan miktarın tamamını kesmesi gerekir. Fakat bazı alimlere göre iki tane kesmek yeterlidir. SORU: Evcil bir hayvan ile yabanî bir hayvanın birleşmesinden doğan hayvan kurban edilebilir mi? CEVAP: Bu durumda o hayvanın anasına itibar edilir. Anası evcil ise yavrusu da evcil sayılır ve kurban edilebilir. Anası yabanî ise yavrusu da yabanî sayılacağından kurban edilmez. SORU: Evcilleşen yabani hayvan kurban ed ilebilir mi? CEVAP: Hayır, evcilleşen yabanî hayvan kurban edilemez. Fakat yabanileşen evcil hayvan kurban edilebilir. SORU: Kurbanın geçerli olabilmesi için hayvanın kişinin mülkiyetinde olması gerekir mi? CEVAP: Evet, kurbanın geçerli olabilmesi için hayvanın kişinin mülkiyetinde olması gerekir. Örneğin, kişi yanında emanet olarak bulunan bir hayvanı kendi namına kurban olarak kesemez. SORU: Bir kimse başkasına "Benim namıma bir hayvanı satın al ve kurban olarak kes." derse, o kişinin kendi mülkiyetinde bulunan bir hayvanı onun namına kurban olarak kesmesi caiz olur mu? CEVAP: Hayır, caiz olmaz. Çünkü bir şahıs hem alıcı, hem de satıcı olamayacağından böyle bir durumda hayvan, namına kurban kesilenin mülkiyetine geçmemiştir. SORU: Taksitle veya veresiye kurban alıp kesmek caiz midir? CEVAP: Evet, kendisine kurban vacip olan kişinin bu şekilde kurban satın alması caizdir. Çünkü taksit ile veya veresiye alınan kurban da peşin alınan kurban gibi kişinin mülkiyetine geçmiş olur. SORU: Hem kışlık hem yazlık evi olan ancak nisap miktarı malı olmayan kimsenin kurban kesmesi vacip olur mu? CEVAP: Hayır, bu durumdaki bir kimsenin kurban kesmesi vacip değildir. SORU: On kişinin toptan on hayvanı alıp her birinin bir tanesini kurban etmesi caiz olur mu? CEVAP: Evet, caizdir. Bu durumda etleri tartıyla taksim edilir. SORU: Ölen şahsın vasiyeti olmaksızın bıraktığı maldan varisinin, onun namına kestiği kurbandan yemesi caiz olur mu? CEVAP: Vasiyeti olmadığı halde varisinin kestiği bu kurbandan yemesinde bir sakınca yoktur. SORU: Fakir bir kimsenin kurban niyetiyle tavuk veya horoz kesmesi caiz midir? CEVAP: Hayır, fakir bir kimsenin kurban niyetiyle tavuk veya horoz kesmesi tahrimen mekruhtur. Çünkü bunda Mecusilere benzeyiş vardır. SORU: Kurbanın geçerli olması için niyet etmek şart mıdır? CEVAP: Evet, kurbanın geçerli olması için niyet etmek şarttır. Çünkü hayvan ibadet kasdıyla da et kasdlyla da kesilebilir. SORU: Bir zatı karşılamak için kesilen kurbanın eti yenir mi? CEVAP: Allah rızası olmaksızın sırf bir zatın gelişini kutlamak amacıyla besmele çekilmiş olsa bile kesilen kurbanın eti yenmez. Ancak o kimseye veya başkalarına ikram niyetiyle kesilirse caizdir ve eti yenir. SORU: Ölü namına arefe günü kurban kesilebilir mi? CEVAP: Burada kurban bayramı günlerinde kesilen kurban kastediliyorsa arefe günü kesilemez. Çünkü bu bir udhiyedir. Udhiye yalnız bayram günlerinde kesilir. Ancak sadaka niyetiyle kesilmek isteniyorsa arefe günü de kesilebilir. SORU: Deve adayıp da bulamayan bir kimse bunun yerine yedi tane koyun veya keçi kesebilir mi? CEVAP: Evet, böyle bir durumda yedi koyun veya keçi kesebilir(Şafiilere göre bu durumda bir sağır, sığır da bulunmazsa yedi koyun veya keçi kesilir). SORU: Fakir bir kimsenin kurban niyetiyle satın aldığı hayvan kurban için belirlenmiş olur mu? CEVAP: Evet, fakirin bu niyetle satın aldığı hayvan sahih olan görüşe göre kurban için belirlenmiş o I u r(Şaf i ilere göre sırf kurban kesmek maksadıyla hayvanı satın almakta o hayvan kurban için belirlenmiş olmaz). SORU: Zengin bir kimse "şu işim olursa Kurban Bayramı günlerinde bir kurban keseceğim" dese bayram günlerinde kaç tane kurban kesmesi gerekir? CEVAP: Eğer Kurban Bayramı'ndan önce böyle bir adakta bulunmuşsa veya Kurban Bayramı günlerinde söyleyip, normalde kesmesi gereken kurbanın dışında bir kurban kastetmişse, iki tane kesmesi gerekir. Bunun bir tanesi adakta bulunduğu için, diğeri ise zengin olduğu içindir. Ancak Kurban Bayramı günlerinde böyle bir adakta bulunurken aslında zengin olduğundan kesmesi vacip olan kurbanı kastetmişse bir tane kesmesi yeterlidir SORU: Kusurlu bir hayvanı satın alan bir kimsenin kusuru geçtikten sonra kurban olarak kesmesi caiz midir? CEVAP: Evet, caizdir. Çünkü önemli olan kesildiği sırada hayvanın kusurlu olmamasıdır. SORU: Etinin tamamının tasadduk edilmesi gereken kurbanlar hangileridir? CEVAP: Etinin tamamının tasadduk edilmesi gereken kurbanlar şunlardır: 1- Adak olan kurban, 2- Bayram günlerinde kesilmeyen kurban,(Bu kurban kesilmeden sağ olarak tasadduk edilir) 3- Ölünün vasiyeti üzerine kesilen kurban, 4- Ortaklardan birinin kazaya niyet ettiği kurban, 5- Fakirin satın aldığı kurban (iki görüşten birine göre) 6- Kurbanın doğurduğu yavru. SORU: Gebe olan hayvanın kurban edilmesinde bir sakınca var mıdır? CEVAP: Cebe olan hayvanın kurban edilmesinde bir sakınca yoktur. Ancak doğumu yaklaşmış olan hayvanın kurban edilmesi mekruhtur(Şafii mezhebi'nde mutemet olan görüşe göre gebe olan hayvan kurban edilmez. Ancak İbn Rufa bunun cevazına fetva vermiştir). SORU: Mekke'de mukim olan (Arafat'a çıkmadan önce 15 gün veya daha fazla Mekke'de kalmaya niyet eden) hacı adayının (Hacla ilgili kurban dışında) zenginliğinden dolayı, kurban bayramı münasebetiyle kurban kesmesi gerekir mi? CEVAP: Ağırlıklı olan görüşe göre kesmesi gerekir. Diğer bir görüşe göre, hacı adayı mukim de olsa zenginlikten dolayı kurban kesmesi gerekmez. SORU: Küçük yaşta kuyruklarının fazla kısımları boğulmak suretiyle düşürülen koyunların kurban edilmesinde bir sakınca var mıdır? CEVAP: Hayır, küçük yaşta kuyrukları bu şekilde düşürülen koyunların kurban edilmelerinde bir sakınca yoktur. Çünkü bu bir kusur sayılmaz. SORU: Cereyanla (elektirikle) hayvan kesmek caiz midir? CEVAP: Normal kesilen her hayvan için ayrı ayrı besmele çekmek gerekir. Ancak iki veya daha fazla hayvanın üstüste yatırılıp keskin bir pala ile bir defa besmele çekilip birden boğazlanması caiz olduğuna göre(Redd u'l-Muhtar, 6/302) birden fazla hayvanın sıraya dizilip kesici bir aletle otomatikman birden kesilmesi de caiz olabilir. Böyle bir durumda otomatiğin her çalışmasında besmelenin yeniden çekilmesi gerekir. Ancak bu durumda hayvanın canı çıkmadan başı koparılıyor veya hayvan ensesinden kesiliyorsa mekruh olur. SORU: Hz. İsa'nın Allah'ın oğlu olduğuna inanan Hıristiyanlar ile Hz. Üzeyr'in Allah'ın oğlu olduğuna inanan yahudilerin kestikleri yenir mi? CEVAP: Bazı alimler, "Bu durumda olan Hıristiyan ve Yahudilerin kestikleri yenmez" demişler ise de sahih olan görüşe göre yenir.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 38 102
2. Fenerbahçe 38 99
3. Trabzonspor 38 67
4. Başakşehir 38 61
5. Kasımpasa 38 56
6. Beşiktaş 38 56
7. Sivasspor 38 54
8. Alanyaspor 38 52
9. Rizespor 38 50
10. Antalyaspor 38 49
11. Gaziantep FK 38 44
12. A.Demirspor 38 44
13. Samsunspor 38 43
14. Kayserispor 38 42
15. Hatayspor 38 41
16. Konyaspor 38 41
17. Ankaragücü 38 40
18. Karagümrük 38 40
19. Pendikspor 38 37
20. İstanbulspor 38 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 34 75
2. Göztepe 34 70
3. Sakaryaspor 34 60
4. Bodrumspor 34 57
5. Ahlatçı Çorum FK 34 56
6. Kocaelispor 34 55
7. Boluspor 34 53
8. Gençlerbirliği 34 51
9. Bandırmaspor 34 50
10. Erzurumspor 34 44
11. Ümraniye 34 43
12. Manisa FK 34 40
13. Keçiörengücü 34 40
14. Adanaspor 34 39
15. Şanlıurfaspor 34 38
16. Tuzlaspor 34 38
17. Altay 34 10
18. Giresunspor 34 7
Takımlar O P
1. M.City 38 91
2. Arsenal 38 89
3. Liverpool 38 82
4. Aston Villa 38 68
5. Tottenham 38 66
6. Chelsea 38 63
7. Newcastle 38 60
8. M. United 38 60
9. West Ham United 38 52
10. Crystal Palace 38 49
11. Brighton 38 48
12. Bournemouth 38 48
13. Fulham 38 47
14. Wolves 38 46
15. Everton 38 40
16. Brentford 38 39
17. Nottingham Forest 38 32
18. Luton Town 38 26
19. Burnley 38 24
20. Sheffield United 38 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 95
2. Barcelona 38 85
3. Girona 38 81
4. Atletico Madrid 38 76
5. Athletic Bilbao 38 68
6. Real Sociedad 38 60
7. Real Betis 38 57
8. Villarreal 38 53
9. Valencia 38 49
10. Deportivo Alaves 38 46
11. Osasuna 38 45
12. Getafe 38 43
13. Celta Vigo 38 41
14. Sevilla 38 41
15. Mallorca 38 40
16. Las Palmas 38 40
17. Rayo Vallecano 38 38
18. Cadiz 38 33
19. Almeria 38 21
20. Granada 38 21
Medyum - Medyumlar - Medyum Geylani