Kurban Kesme İle İlgili Çeşitli Meselelerin Soruları Ve Cevapları

Bir kimsenin ev satın almak amacıyla biriktirdiği paradan kurban kesmesi gerekir mi?, Kurban kesmek yerine bedelinin bir fakire veya bir hayır kurumuna verilmesi caiz midir? Gebe olan hayvanın kurban edilmesinde bir sakınca var mıdır? Kurban kesmekle ilgili tüm soruların cevapları...

Gündem 30.07.2020, 13:00 30.07.2020, 13:00
74
Kurban Kesme İle İlgili Çeşitli Meselelerin Soruları Ve Cevapları
Haberkolay.net – Kurban Bayramının gelmesiyle birlikte kurban kesmekle ilgili sorular ve cevapları yazımızda... Kurban Kesme İle İlgili Çeşitli Meselelerin Soruları Ve Cevapları SORU: Bağ, bahçe ve tarla gibi şeylerin gelirleri mi, yoksa kendileri mi kurban nisabına girer? CEVAP: Ağırlıklı olan görüşe göre bunların gelirleri, diğer bir görüşe göre de kendileri kurban nisabına girer. SORU: Bir kimsenin ev satın almak amacıyla biriktirdiği paradan kurban kesmesi gerekir mi? CEVAP: Evet, bir kimsenin ev satın almak amacıyla biriktirdiği paradan, sahih olan görüşe göre, kurban kesmesi gerekir. SORU: Bir kimsenin vadesi dolmamış alacağı olsa ve nisap miktarı kadar başka malı da bulunmasa kurban kesmesi için borçlanması gerekir mi? CEVAP: Hayır, bu durumda kurban satın almak için borçlanmak, gerekmediği gibi sonradan alacağını elde etmekle kurban bedelini tasadduk etmesi de gerekmez. SORU: Bir hanımın nisap miktarı kadar altını olup, başka malı olmazsa kurban kesmesi gerekir mi? CEVAP: Evet, bir hanımın takı olsun olmasın, nisap miktarı kadar altını varsa başka malı olmasa bile kurban kesmesi gerekir. SORU: Kurban kesmekle yükümlü kimse kurbanını hanımı namına kesebilir mi? CEVAP: Hayır, kendi kurbanını hanımı adına kesemez. Çünkü kurban kesmek kendisine vacip olmuştur. Ancak kendi kurbanının yanı sıra isterse hanımı adına da kurban kesebilir. SORU: Kurban kesmek yerine bedelinin bir fakire veya bir hayır kurumuna verilmesi caiz midir? CEVAP: Hayır, kurban kesmek yerine, bedelinin bir fakire veya bir hayır kurumuna verilmesi caiz değildir. Çünkü kurban kesme yükümlülüğünün kalkması ancak, Allah rızası için kanın akıtılmış olması ile gerçekleşir. SORU: Kurban fiilen(Kurban, bayramın üçüncü günü güneş batmadan önce fiilen vacip olur.) vacip olduktan sonra malın yok olmasıyla kurban kesme yükümlülüğü kalkar mı? CEVAP: Hayır, böyle bir durumda kurban kesme yükümlülüğü kalkmaz(Zira, kurbanın vacip olması kudret-i mumekkine iledir. Fakat malın yok olmasıyla zekât yükümlülüğü kalkar. Çünkü zekâtın farz olması kudret-i müyessere iledir. Bu hususta fıtır sadakası ile hac kurban gibidir.). SORU: Kurban kesildikten sonra tamamıyla telef (yok) olsa kurban yükümlülüğü kalkar mı? CEVAP: Evet, bu durumda kurban kesme yükümlülüğü kalkar. SORU: Evin veya arabanın lüks durumu kurban nisabına girer mi? CEVAP: Hayır, asli ihtiyaçtan olduğu için evin veya arabanın lüks durumu kurban nisabına girmez. Fakat Müslümanın her zaman lüks ve israftan kaçınması gerekir. SORU: Bir kişinin izin almaksızın hanımı veya büyük oğlu namına kurban kesmesi caiz midir? CEVAP: Hayır, bu durumda hanımı veya büyük oğlu namına kurban kesmesi caiz değildir. Yalnız İmam Ebu Yusuf'a göre kişinin, hanımı ve idaresinde bulunan büyük oğlu namına kurban kesmesi istihsanen caizdir. SORU: Bir kimse izin almaksızın arkadaşının satın aldığı kurbanını keserse sahibi nâmına geçerli olur mu? CEVAP: Evet, sahibi namına geçerli olur. SORU: İki kişi yanlışlıkla karıştırarak birbirinin kurbanlarını keserler ise kurbanları geçerli olur mu? CEVAP: Evet, her ikisinin kurbanı geçerli olur. Böylece her biri kesilmiş şekliyle kendi kurbanını alır. SORU: Zengin olan bir kimse birden fazla koyun kurban etse hepsi vacip kurban yerine mi geçer? CEVAP: Hayır, bu durumda bir tanesi vacip yerine geçer, diğerleri nafile kurban olur. SORU: Zengin bir kimse kendisi için bir sığır kurban etse yedide biri mi yoksa tümü mü vacip kurban olur? CEVAP: Bu durumda sığırın tümü vacip kurban olur. SORU: Zengin bir kimse Kurban Bayramı'nda on tane kurban kesmeyi adarsa hepsini kesmesi gerekir mi? CEVAP: Evet, sahih olan görüşe göre adanan miktarın tamamını kesmesi gerekir. Fakat bazı alimlere göre iki tane kesmek yeterlidir. SORU: Evcil bir hayvan ile yabanî bir hayvanın birleşmesinden doğan hayvan kurban edilebilir mi? CEVAP: Bu durumda o hayvanın anasına itibar edilir. Anası evcil ise yavrusu da evcil sayılır ve kurban edilebilir. Anası yabanî ise yavrusu da yabanî sayılacağından kurban edilmez. SORU: Evcilleşen yabani hayvan kurban ed ilebilir mi? CEVAP: Hayır, evcilleşen yabanî hayvan kurban edilemez. Fakat yabanileşen evcil hayvan kurban edilebilir. SORU: Kurbanın geçerli olabilmesi için hayvanın kişinin mülkiyetinde olması gerekir mi? CEVAP: Evet, kurbanın geçerli olabilmesi için hayvanın kişinin mülkiyetinde olması gerekir. Örneğin, kişi yanında emanet olarak bulunan bir hayvanı kendi namına kurban olarak kesemez. SORU: Bir kimse başkasına "Benim namıma bir hayvanı satın al ve kurban olarak kes." derse, o kişinin kendi mülkiyetinde bulunan bir hayvanı onun namına kurban olarak kesmesi caiz olur mu? CEVAP: Hayır, caiz olmaz. Çünkü bir şahıs hem alıcı, hem de satıcı olamayacağından böyle bir durumda hayvan, namına kurban kesilenin mülkiyetine geçmemiştir. SORU: Taksitle veya veresiye kurban alıp kesmek caiz midir? CEVAP: Evet, kendisine kurban vacip olan kişinin bu şekilde kurban satın alması caizdir. Çünkü taksit ile veya veresiye alınan kurban da peşin alınan kurban gibi kişinin mülkiyetine geçmiş olur. SORU: Hem kışlık hem yazlık evi olan ancak nisap miktarı malı olmayan kimsenin kurban kesmesi vacip olur mu? CEVAP: Hayır, bu durumdaki bir kimsenin kurban kesmesi vacip değildir. SORU: On kişinin toptan on hayvanı alıp her birinin bir tanesini kurban etmesi caiz olur mu? CEVAP: Evet, caizdir. Bu durumda etleri tartıyla taksim edilir. SORU: Ölen şahsın vasiyeti olmaksızın bıraktığı maldan varisinin, onun namına kestiği kurbandan yemesi caiz olur mu? CEVAP: Vasiyeti olmadığı halde varisinin kestiği bu kurbandan yemesinde bir sakınca yoktur. SORU: Fakir bir kimsenin kurban niyetiyle tavuk veya horoz kesmesi caiz midir? CEVAP: Hayır, fakir bir kimsenin kurban niyetiyle tavuk veya horoz kesmesi tahrimen mekruhtur. Çünkü bunda Mecusilere benzeyiş vardır. SORU: Kurbanın geçerli olması için niyet etmek şart mıdır? CEVAP: Evet, kurbanın geçerli olması için niyet etmek şarttır. Çünkü hayvan ibadet kasdıyla da et kasdlyla da kesilebilir. SORU: Bir zatı karşılamak için kesilen kurbanın eti yenir mi? CEVAP: Allah rızası olmaksızın sırf bir zatın gelişini kutlamak amacıyla besmele çekilmiş olsa bile kesilen kurbanın eti yenmez. Ancak o kimseye veya başkalarına ikram niyetiyle kesilirse caizdir ve eti yenir. SORU: Ölü namına arefe günü kurban kesilebilir mi? CEVAP: Burada kurban bayramı günlerinde kesilen kurban kastediliyorsa arefe günü kesilemez. Çünkü bu bir udhiyedir. Udhiye yalnız bayram günlerinde kesilir. Ancak sadaka niyetiyle kesilmek isteniyorsa arefe günü de kesilebilir. SORU: Deve adayıp da bulamayan bir kimse bunun yerine yedi tane koyun veya keçi kesebilir mi? CEVAP: Evet, böyle bir durumda yedi koyun veya keçi kesebilir(Şafiilere göre bu durumda bir sağır, sığır da bulunmazsa yedi koyun veya keçi kesilir). SORU: Fakir bir kimsenin kurban niyetiyle satın aldığı hayvan kurban için belirlenmiş olur mu? CEVAP: Evet, fakirin bu niyetle satın aldığı hayvan sahih olan görüşe göre kurban için belirlenmiş o I u r(Şaf i ilere göre sırf kurban kesmek maksadıyla hayvanı satın almakta o hayvan kurban için belirlenmiş olmaz). SORU: Zengin bir kimse "şu işim olursa Kurban Bayramı günlerinde bir kurban keseceğim" dese bayram günlerinde kaç tane kurban kesmesi gerekir? CEVAP: Eğer Kurban Bayramı'ndan önce böyle bir adakta bulunmuşsa veya Kurban Bayramı günlerinde söyleyip, normalde kesmesi gereken kurbanın dışında bir kurban kastetmişse, iki tane kesmesi gerekir. Bunun bir tanesi adakta bulunduğu için, diğeri ise zengin olduğu içindir. Ancak Kurban Bayramı günlerinde böyle bir adakta bulunurken aslında zengin olduğundan kesmesi vacip olan kurbanı kastetmişse bir tane kesmesi yeterlidir SORU: Kusurlu bir hayvanı satın alan bir kimsenin kusuru geçtikten sonra kurban olarak kesmesi caiz midir? CEVAP: Evet, caizdir. Çünkü önemli olan kesildiği sırada hayvanın kusurlu olmamasıdır. SORU: Etinin tamamının tasadduk edilmesi gereken kurbanlar hangileridir? CEVAP: Etinin tamamının tasadduk edilmesi gereken kurbanlar şunlardır: 1- Adak olan kurban, 2- Bayram günlerinde kesilmeyen kurban,(Bu kurban kesilmeden sağ olarak tasadduk edilir) 3- Ölünün vasiyeti üzerine kesilen kurban, 4- Ortaklardan birinin kazaya niyet ettiği kurban, 5- Fakirin satın aldığı kurban (iki görüşten birine göre) 6- Kurbanın doğurduğu yavru. SORU: Gebe olan hayvanın kurban edilmesinde bir sakınca var mıdır? CEVAP: Cebe olan hayvanın kurban edilmesinde bir sakınca yoktur. Ancak doğumu yaklaşmış olan hayvanın kurban edilmesi mekruhtur(Şafii mezhebi'nde mutemet olan görüşe göre gebe olan hayvan kurban edilmez. Ancak İbn Rufa bunun cevazına fetva vermiştir). SORU: Mekke'de mukim olan (Arafat'a çıkmadan önce 15 gün veya daha fazla Mekke'de kalmaya niyet eden) hacı adayının (Hacla ilgili kurban dışında) zenginliğinden dolayı, kurban bayramı münasebetiyle kurban kesmesi gerekir mi? CEVAP: Ağırlıklı olan görüşe göre kesmesi gerekir. Diğer bir görüşe göre, hacı adayı mukim de olsa zenginlikten dolayı kurban kesmesi gerekmez. SORU: Küçük yaşta kuyruklarının fazla kısımları boğulmak suretiyle düşürülen koyunların kurban edilmesinde bir sakınca var mıdır? CEVAP: Hayır, küçük yaşta kuyrukları bu şekilde düşürülen koyunların kurban edilmelerinde bir sakınca yoktur. Çünkü bu bir kusur sayılmaz. SORU: Cereyanla (elektirikle) hayvan kesmek caiz midir? CEVAP: Normal kesilen her hayvan için ayrı ayrı besmele çekmek gerekir. Ancak iki veya daha fazla hayvanın üstüste yatırılıp keskin bir pala ile bir defa besmele çekilip birden boğazlanması caiz olduğuna göre(Redd u'l-Muhtar, 6/302) birden fazla hayvanın sıraya dizilip kesici bir aletle otomatikman birden kesilmesi de caiz olabilir. Böyle bir durumda otomatiğin her çalışmasında besmelenin yeniden çekilmesi gerekir. Ancak bu durumda hayvanın canı çıkmadan başı koparılıyor veya hayvan ensesinden kesiliyorsa mekruh olur. SORU: Hz. İsa'nın Allah'ın oğlu olduğuna inanan Hıristiyanlar ile Hz. Üzeyr'in Allah'ın oğlu olduğuna inanan yahudilerin kestikleri yenir mi? CEVAP: Bazı alimler, "Bu durumda olan Hıristiyan ve Yahudilerin kestikleri yenmez" demişler ise de sahih olan görüşe göre yenir.
Yorumlar (0)
16
az bulutlu
Namaz Vakti 22 Nisan 2021
İmsak 04:33
Güneş 06:08
Öğle 13:08
İkindi 16:54
Akşam 19:58
Yatsı 21:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 34 72
2. Fenerbahçe 34 69
3. Galatasaray 34 66
4. Trabzonspor 35 60
5. Hatayspor 34 53
6. Alanyaspor 34 52
7. Gaziantep FK 33 51
8. Sivasspor 34 51
9. Karagümrük 34 50
10. Göztepe 35 47
11. Rizespor 34 42
12. Antalyaspor 35 42
13. Konyaspor 34 41
14. Ankaragücü 34 38
15. Malatyaspor 34 37
16. Kasımpaşa 34 37
17. Kayserispor 34 35
18. Erzurumspor 35 34
19. Başakşehir 33 33
20. Gençlerbirliği 34 32
21. Denizlispor 34 27
Takımlar O P
1. Giresunspor 31 63
2. Adana Demirspor 31 61
3. Samsunspor 31 61
4. Altay 31 57
5. İstanbulspor 31 57
6. Altınordu 31 53
7. Ankara Keçiörengücü 31 49
8. Ümraniye 31 47
9. Tuzlaspor 31 47
10. Bursaspor 31 43
11. Bandırmaspor 31 39
12. Boluspor 31 38
13. Balıkesirspor 31 35
14. Adanaspor 31 34
15. Menemenspor 31 31
16. Akhisar Bld.Spor 31 26
17. Ankaraspor 31 23
18. Eskişehirspor 31 8
Takımlar O P
1. Man City 33 77
2. M. United 32 66
3. Leicester City 31 56
4. Chelsea 32 55
5. West Ham 32 55
6. Tottenham 33 53
7. Liverpool 32 53
8. Everton 31 49
9. Arsenal 32 46
10. Leeds United 32 46
11. Aston Villa 31 44
12. Wolverhampton 32 41
13. Crystal Palace 31 38
14. Southampton 32 36
15. Newcastle 32 35
16. Brighton 32 34
17. Burnley 32 33
18. Fulham 33 27
19. West Bromwich 31 24
20. Sheffield United 32 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 32 70
2. Atletico Madrid 31 70
3. Sevilla 32 67
4. Barcelona 30 65
5. Real Betis 32 49
6. Villarreal 32 49
7. Real Sociedad 31 47
8. Osasuna 32 40
9. Granada 30 39
10. Athletic Bilbao 31 38
11. Celta de Vigo 31 38
12. Levante 32 38
13. Cádiz 32 36
14. Valencia 32 35
15. Getafe 31 31
16. Deportivo Alaves 32 30
17. Real Valladolid 31 28
18. Huesca 31 27
19. Elche 32 27
20. Eibar 31 23